Regulamin serwisu Mailzone

Definicje

 1. Regulamin – "Regulamin Użytkowania Serwisu mailzone.pl oraz Systemu Mailzone"
 2. System – oznacza system informatyczny dostępny online o nazwie "Mailzone" działający w modelu ASP (nie wymaga instalacji na komputerze Użytkownika), do którego logowanie możliwe jest z serwisu mailzone.pl
 3. Serwis – internetowy serwis Mailzone dostępny pod adresem mailzone.pl
 4. Użytkownik – osoba zawierająca Umowę o świadczenie Usługi z Mailzone
 5. Usługodawca – to ENBO Kopeć Przemysław, ul. Piłsudskiego 78/1, 36-100 Kolbuszowa, NIP: 814-161-09-34
 6. Konto – funkcjonalności oraz zasoby udostępnione i przypisane Użytkownikowi w ramach systemu Mailzone
 7. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną przy wykorzystaniu Systemu Mailzone, którą Użytkownik zawiera z Usługodawcą poprzez akceptację warunków określonych niniejszym Regulaminem po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego
 8. Odbiorca – osoba posiadająca adres e-mail, na który wysyłane są wiadomości e-mail za pomocą Systemu Mailzone

Zasady korzystania z Systemu

 1. Przedmiotem działalności Serwisu mailzone.pl jest świadczenie usług w zakresie e-mail marketingu oraz udostępnienie narzędzi w postaci Systemu Mailzone do prowadzenia i kontrolowania kampanii marketingowych e-mail, przy użyciu Internetu
 2. Aby korzystać z Serwisu, Systemu oraz ich zasobów konieczne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu "Cookies" i z włączoną obsługą JavaScript oraz posiadanie przez Użytkownika konta poczty e-mail
 3. Zakładając konto w Systemie Mailzone, Użytkownik bierze na siebie pełną odpowiedzialność za wysyłane treści
 4. Korzystanie z Systemu Mailzone możliwe jest po prawidłowym przejściu etapu rejestracji konta w Serwisie mailzone.pl, podając w formularzu nazwę adres e-mail i hasło, a także informacji dodatkowych takie jak dane firmy (jeśli dotyczy).
 5. Użytkownik nie może korzystać z kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, za wyjątkiem sytuacji, w których udostępnienie następuje osobom umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu.
 6. Konto w Systemie Mailzone nie może być sprzedane, zamienione, odstąpione.
 7. Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do Konta bez uprzedniego powiadomienia w przypadku, gdy:
  1. Użytkownik łamie postanowienia niniejszego Regulaminu
  2. Użytkownik nie stosuje się do obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz. U. z 1964, Nr 16, poz. 94 z późn. Zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926)
 8. Użytkownikowi nie wolno:
  1. Działać niezgodnie z prawem oraz dobrymi praktykami e-mail marketingu (określonymi przez IAB Polska w dokumencie "Dobre praktyki e-mail marketingu")
  2. Importować adresów e-mail oraz innych danych, należących do osób, które nie wyraziły bezpośrednio Użytkownikowi zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną
 9. Akceptując Regulamin Użytkownik oświadcza, że:
  1. zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia,
  2. do korzystania z Systemu przystąpił dobrowolnie
  3. dane podane w formularzu rejestracyjnym oraz w Ustawieniach są zgodne z prawdą,
  4. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę, przekazanych w formularzu rejestracyjnym, dla celów prawidłowej realizacji Umowy,
  5. wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy wiadomości oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Systemu oraz Serwisu,
  6. umieszczone na Koncie dane osobowe, informacje, dotyczące Użytkownika lub innych osób nastąpiło w sposób zgodny z prawem oraz że nie narusza dóbr osób trzecich.
  7. wyraża zgodę na wystawianie i przekazywanie przez Usługodawcę fakutr VAT w postaci elektronicznej, a dotyczących korzystania z Systemu.
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do moderowania sposobu realizacji Usługi oraz do odmowy realizacji Usługi.

Polityka prywatności

 1. Rejestrując Konto w Systemie, Użytkownik wyraża zgodę na zamieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę, zgodnie z warunkami określonymi w Polityce Prywatności.
 2. Dane Użytkownika nie są udostępniane żadnym podmiotom, osobom trzecim, z wyłączeniem sytuacji mających umocowanie prawne.
 3. Usługodawca oświadcza, że w rozumieniu przepisu art. 7 pkt. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku jest Administratorem Danych Osobowych Użytkowników Systemu Mailzone
 4. Pliki Cookies wysyłane przez System oraz Serwis nie pobierają żadnych danych personalnych Użytkownika, dopóki pomyślnie nie zakończy procesu rejestracji w Systemie
 5. Użytkownik może dokonać zmiany podanych danych poprzez dokonanie aktualizacji w zakładce "Ustawienia"

Rozliczenia

 1. Użytkownik ma możliwość wybrania sposobu płatności
 2. Wysokość opłat została określona i znajduje się w Serwisie pod adresem mailzone.pl#pricing
 3. Użytkownik może dokonać opłaty będąc zalogowanym na swoje Konto, za pośrednictwem systemu PayPal. Dokonane płatności nie podlegają zwrotowi.
 4. Faktura VAT w formie elektronicznej wystawiana jest każdego pierwszego dnia miesiące za poprzedni miesiąc
 5. Historię faktur Użytkownik może śledzić w zakładce "Rozliczenia » Lista faktur"

Obowiązki

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody, za utratę danych, informacji lub dochodów w następstwie ich niedostarczenia Odbiorcy Kampanii, dostarczenia innemu adresatowi, opóźnień w dostarczeniu lub przerw w działaniu Systemu lub Serwisu, które wystąpią z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, tj. takich których wystąpieniu nie dało się zapobiec mimo dochowania przez Usługodawcę należytej, profesjonalnej staranności
 2. Usługodawca zobowiązuje się do poufności bazy danych zgromadzonej przez Użytkownika oraz wszelkich jej fragmentów
 3. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niezgodne z prawem wykorzystane Systemu przez Użytkownika
 4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zawartość przesyłanych danych zgodnie z przepisami prawa
 5. Użytkownik z zastrzeżeniem przepisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie może:
  1. Trwale lub czasowo zwielokrotniać Systemu w całości lub części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie
  2. Zwielokrotniać kodu Systemu lub tłumaczyć jego formy w rozumieniu art. 74 ust. 4 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904)
  3. Korzystać z Systemu w sposób sprzeczny z prawem
  4. Korzystać z Systemu w sposób naruszający dobre praktyki e-mail marketingu
  5. Importować do Systemu adresy elektroniczne osób, które nie wyraziły bezpośrednio Użytkownikowi zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną od Użytkownika
 6. Usługodawca nie ingeruje w treść wysyłanych wiadomości, z zastrzeżeniem odmiennych, wyraźnych postanowień Umowy
 7. Użytkownik ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność, w tym odszkodowawczą, za skutki wysyłanych przez siebie Kampanii. Dotyczy to zwłaszcza powstałych szkód, wysyłania wiadomości zawierających treści obraźliwe oraz zabronione jak również stanowiące spam, czyli naruszające zapisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 8. Usługodawca w przypadku uzyskania wiarygodnej i udokumentowanej informacji o wysyłaniu za pomocą Systemu wiadomości, naruszających zapisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną ma prawo zablokować Użytkownikowi dostęp do Systemu do czasu złożenia niezbędnych wyjaśnień przez Użytkownika
 9. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych przez siebie Usług.
 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Systemu spowodowane takimi czynnikami jak siła wyższa, awaria sprzętu, ingerencja Użytkownika niezgoda z przeznaczeniem Systemu, nawet gdyby skutkowało to utratą danych przez Użytkowników
 11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za czasową niedostępność do funkcjonalności Systemu, wynikającą z dokonywanych zmian, ulepszeń. Stosownie do możliwości Użytkownicy będą powiadamiani o planowanych przerwach technicznych i czasie ich trwania.
 12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieautoryzowanego wykorzystania przez osoby trzecie materiałów zamieszczonych przez Użytkownika
 13. Wykorzystywanie przez Użytkowników elementów graficznych, ich układu, kompozycji a także oznaczeń będących przedmiotem praw przysługujących Usługodawcy, za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub za zgodą Usługodawcy, jest zabronione.

Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu oraz uruchomienia nowej wersji usług świadczonych w ramach Systemu
 2. Usługodawca zobowiązany jest do powiadomienia wszystkich Użytkowników Systemu o zmianie Regulaminu na 30 dni przed jego wejściem w życie. Powiadomienie będzie miało charakter wiadomości e-mail wysłanej na wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji adres
 3. Rozwiązanie Umowy może nastąpić w każdym czasie i z każdego powodu. Użytkownik może wysłać rezygnację z Usługi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@mailzone.pl lub na adres siedziby firmy
 4. Użytkownik ma możliwość przeniesienia praw i obowiązków wynikających z Umowy, na osobę spełniającą kryteria przystąpienia do Umowy, tylko i wyłącznie za pisemną zgodą Usługodawcy
 5. Strony ustalają, iż oświadczenia kierowane do drugiej Strony w trakcie korzystania z Systemu mogą być składane w formie korespondencji elektronicznej, wysyłanej:
  1. W przypadku Użytkownika na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail
  2. W przypadku Usługodawcy na adres kontakt@mailzone.pl lub bezpośrednio na adres siedziby firmy
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa
 7. Sądem właściwym dla sporów pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem jest sąd właściwy dla Usługodawcy.
 8. Regulamin w powyższej wersji obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 roku

Dołącz do nas już dziś

500 darmowych kredytów

Wypróbuj nasz niezwykły kreator szablonów e-mail

Nasz kreator szablonów ułatwia tworzenie pięknych szablonów w krótkim czasie. Wybierz motyw, dodaj swoje logo, treści, linki, obrazki i personalizuj treść dla każdego odbiorcy. Wypróbuj najłatwiejszy kreator szablonów e-mail.

Stwórz szablon